Rö Orange solves disputes
SYLWIA ZIELEZIŃSKA
SYLWIA ZIELEZIŃSKARadca Prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, budowlanym, cywilnym, administracyjnym i zamówień publicznych, koncentrując się na wieloaspektowym doradztwie w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Przez ponad 14 lat pracowała w czołowej polskiej spółce budowlanej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie doradzała we wszystkich strategicznych obszarach działalności spółki, przez ostatnie lata zajmując stanowisko Head of Legal. Ma wieloletnią praktykę w obsłudze świadczonej bezpośrednio przy realizacji kontraktów budowlanych, sporach budowlanych oraz tych dotyczących realizacji zabezpieczeń. Pracowała miedzy innymi przy wielowątkowych postępowaniach sądowych o zapłatę poprzedzonych odstąpieniami od kontraktów infrastrukturalnych, budownictwa lądowego w tym dofinansowanych w ramach funduszy europejskich, a także przy prowadzeniu sporów budowlanych o podwyższenie wynagrodzenia, zmianę umowy, jej unieważnienie (w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus, czy podwyższenie ryczałtu). Przez lata pracy jako prawnik in-house zdobyła doświadczenie w obsłudze prawnej dużych międzynarodowych przedsiębiorstw. Tak zdobytą wiedzę z sukcesami wykorzystuje w rozwiązywaniu konfliktów, pomaga doprowadzić do mediacji i wypracować polubowne rozwiązania dla sporów o wielomilionowych wartościach. W ciągu swojej praktyki doprowadziła do wielu ugód pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (w tym publicznym, m. in. GDDKiA). Jej doświadczenie obejmuje również sprawy dotyczące wykonywania wielomilionowych umów o roboty budowlane zawartych w trybie prawa zamówień publicznych, w tym umów opartych na wzorcach FIDIC, przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy członkami konsorcjum i podwykonawcami. Obsługiwała też realizację projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, opracowując i weryfikując projekty umów (w tym wzorów FIDIC, umów realizowanych przez nowo utworzone spółki celowe) oraz przygotowując opinie i analizy prawne dla sektora produkcyjnego, finansowego i nieruchomości. Doradza w aspektach związanych z prawem zamówień publicznych, na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W swojej praktyce odpowiadała również za obszar nadzoru korporacyjnego i compliance, obejmujący bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, w tym wdrożenie GDPR.

Ponadto

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła pracę magisterską traktującą o współczesnych transformacjach państwa w kulturze prawnej Zachodu. Jest prawnikiem zorientowanym na biznes i ludzi, posiadającym wysokie kompetencje negocjacyjne i interpersonalne. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

angielski