Niniejsza polityka została opracowana przez kancelarię Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko sp.k. z siedzibą w Warszawie (Kancelaria) w celu poinformowania osób, których dane przetwarza Kancelaria o tym, w jaki sposób Kancelaria pozyskuje i przetwarza dane osobowe, jaki jest ich zakres, cel i okres ich przetwarzania oraz jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Kancelarii oraz osób ich reprezentujących są przekazywane tym podmiotom w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych.

Kancelaria jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych, a do przetwarzania danych osobowych i innych poufnych informacji podchodzi odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa – w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kancelaria stosuje praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych informacji oparte o wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372682, NIP 7010272821, REGON 142716151.

Kontakt z Kancelarią jest możliwy np. poprzez adres korespondencyjny: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub adres e-mail: sekretariat@ro-legal.com.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię zależy od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z relacją pomiędzy Kancelarią a osobą, której dane dotyczą, tj. do celu przetwarzania danych osobowych.

Mogą one obejmować w szczególności dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko), dotyczące zatrudnienia lub podmiotu, którego reprezentuje dana osoba (nazwa pracodawcy/reprezentowanego podmiotu, stanowisko służbowe), dane teleadresowe (adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, REGON, PESEL), dane dotyczące daty kontaktu z Kancelarią i czasu jego trwania oraz treści komunikacji z Kancelarią, dane osób korzystających z profili Kancelarii w portalach społecznościowych Facebook i Linkedin (komentarze, polubienia, nazwa użytkownika) oraz inne dane, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Kancelarię komunikacji czy współpracy z daną osobą. W pewnym zakresie mogą być to również informacje pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza dane osobowe w poniższych celach:

 1. W celu nawiązania relacji biznesowej, złożenia oferty, zawarcia umowy, a następnie wykonywania tej umowy czy współpracy (z osobą, której dane dotyczą lub reprezentowanym przez nią podmiotem), prowadzenia korespondencji i dalszej komunikacji. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub, w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby w związku z zawarciem lub planowaniem zawarcia z nią umowy, podstawą prawną może być podjęcie działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W celu prowadzenia działań marketingowych, wysyłania informacji handlowych lub złożenia oferty lub w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. W celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń przez Kancelarię. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. W celu wykonywania przez Kancelarię jej obowiązków prawnych, w tym księgowych lub podatkowych. Podstawą prawną jest w tym przypadku przepis określający taki obowiązek oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 5. W celu prowadzenia korespondencji (mailowej lub tradycyjnej) lub komunikacji telefonicznej z osobami kontaktującymi się w ten sposób z Kancelarią w różnych celach. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 6. W celu prowadzenia profili Kancelarii w serwisach społecznościowych Facebook i Linkedin, umożliwienia osobom odwiedzającym te profile korzystanie z ich funkcjonalności (obserwowanie, polecanie, komentowanie) oraz w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 7. W celu organizacji szkoleń, wydarzeń, webinariów (stacjonarnie lub online), identyfikacji uczestników, kontaktu z nimi i obsługi wydarzenia. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do określonych celów, np. do zawarcia umów, świadczenia usług, prowadzenia korespondencji.

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria pozyskała przetwarzane dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od podmiotu, w którym pracuje dana osoba lub który reprezentuje, lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. publicznych rejestrów).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza dane osobowe w celach zawarcia i wykonania umowy lub w celach związanych w utrzymywaniem relacji biznesowych i marketingu przez okres trwania umowy, okres utrzymywania relacji biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes.

Dane osobowe wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji lub komunikacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tej korespondencji.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w przypadku, gdy przepisy prawa nakazują przetwarzanie danych przez określony czas.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną przez Kancelarię działalnością, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi wspierające jej działalność, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza EOG. Może się tak zdarzyć w wyjątkowych sytuacjach, lecz jedynie w niezbędnym zakresie, związanym z wykonywaniem usług na rzecz Kancelarii przez podmioty trzecie, w szczególności przy wykorzystywaniu ich przechowywania w chmurze. Bezpieczeństwo danych jest w takich przypadkach zapewnione przez odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym standardowe klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania od Kancelarii dostępu do treści swoich danych oraz do informacji o przetwarzanych danych, w tym o celach i podstawach przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, d. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub f. obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Kancelarii sprawdzić prawidłowość tych danych, b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, c. Kancelaria nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;
 6. prawo do przenoszenia danych, czyli do otrzymania swoich danych osobowych dostarczonych Kancelarii w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi, jeżeli a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kancelarii;
 8. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień można składać np. pisemnie lub mailowo na adresy Kancelarii wskazane tutaj, w tytułu wiadomości wpisując „Żądanie RODO”.

INFORMACJA NA TEMAT PLIKÓW COOKIES

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których administrator strony internetowej może potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne.

Podczas wizyty na stronie internetowej Kancelaria ma możliwość gromadzenia danych dotyczących nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, odwiedzanych stron internetowych, elementów pobranych, danych eksploatacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Może to jednak utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe działanie strony internetowej Kancelarii.

Na stronie internetowej Kancelarii wykorzystywane są następujące pliki cookies: polityka cookies

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Data ostatniej aktualizacji: 28 lutego 2023 r.