Rö Orange solves disputes
BARTŁOMIEJ NOWAK-GÓRSKIAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa nieruchomości. Świadczy pomoc prawną na rzecz pokrzywdzonych przestępstwami w ramach obrotu gospodarczego lub w związku z nim. W ostatnich latach brał udział w szeregu postępowań cywilnych i karnych, reprezentując klientów, m.in. w sporze z umowy inwestycyjnej w związku z „wrogim przejęciem” spółki czy w sporze dotyczącym zbycia portfela nieruchomości na podstawie nieważnego pełnomocnictwa. Reprezentował klientów także w sporze dotyczącym przekroczenia granic umocowania przy zawieraniu umowy o podział nieruchomości oraz w postępowaniach wywołanych działaniami podejmowanymi na szkodę wierzycieli.

Ponadto

Szczególną uwagę poświęca problematyce postępowań nadzwyczajnych, w tym technice sporządzania skarg kasacyjnych, oraz zagadnieniu ich przyjmowania do rozpoznania. Jest autorem recenzowanych i cytowanych artykułów naukowych, m.in. w Polskim Procesie Cywilnym oraz w Przeglądzie Prawa Handlowego. W 2017 roku ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe gromadził w polskiej kancelarii o specjalizacji procesowej i w warszawskich biurach wiodących międzynarodowych kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskał też tytuły magistra finansów i bankowości oraz magistra zarządzania i marketingu. Interesuje się problematyką zarządzania finansami, zdobył licencję maklera papierów wartościowych. Zdał też wszystkie egzaminy w ramach amerykańskiego programu Chartered Financial Analyst.

Języki:

angielskiniemiecki